Privacy StatementBeach Mission – Stichting die evangelisatiereizen organiseert naar jongeren vakantiebestemmingen,  verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door deelnemers van evangelisatiereizen, jongeren die tijdens de reizen zijn ontmoet, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Deelnemers van de reizen worden gevraagd naar persoongegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, Kopie zorgpas) om benodigde informatie te verzamelen voor de verblijfslocatie, om reisverzekeringen af te sluiten, voor de organisatie van de reis, om hen informatie te verstrekken over de reis en de kosten in rekening te brengen. Ook wordt het telefoonnummer verzameld om hen in contact te brengen met anderen deelnemers voorafgaand aan de reis.

Jongeren die zijn ontmoet tijdens een evangelisatiereis worden gevraagd naar persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, mailadres, facebookgegevens, woonplaats en land) om later met hen in contact te komen naar aanleiding van de eerste ontmoeting, en hun in contact te brengen met een persoon uit een lokale kerkelijke gemeente.

Beach Mission houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd.

Beach Mission roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt via de website als donateur of voor de digitale nieuwsbrief. Ook vindt persoonlijke werving plaats (via een aanmeldformulier of een telefoongesprek).

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

BEACH MISSION heeft de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van BEACH MISSION: [+31 6 23454786, info@beachmission.org].

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. BEACH MISSION is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van

een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van BEACH MISSION, [ Begoniaveld 18, 2914PB, Nieuwerkerk a/d IJssel].

E-mail

Wanneer u als abonnee onze nieuwsbrieven, als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan BEACH MISSION hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

BEACH MISSION maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan BEACH MISSION haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van BEACH MISSION, [+31 6 23454786, info@beachmission.org].

Contact met donateurs en relaties

BEACH MISSION informeert haar donateurs over haar werk, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de BEACH MISSION te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

BEACH MISSION gebruikt op haar website cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

BEACH MISSION heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat Beach Mission de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.